ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΟΧΙ ΣΤΟ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟ

DIALOGISMOS

Διαβάστε την εισήγηση της κ. Κωνσταντίνας Αλεβίζου Ἰατρού – Μικροβιολόγου, Ἐκπαιδευτικού στην ημερίδα με θέμα : Εναλλακτικές «θεραπείες». Η «ιατρική» της Νέας Εποχής. (Πολεμικό Μουσείο 17 Μαΐου 2014 – υπό την αιγίδα της Ι.Μ. Γλυφάδας).

1.4. ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ὁ διαλογισμός εἶναι θρησκευτική πράξη τοῦ Ἰνδουϊσμοῦ καί τοῦ Βουδισμοῦ. Δέν ἔχει καμμία σχέση μέ ἐπιστήμη, προσπαθοῦν ὅμως νά τοῦ δώσουν ἐπιστημονική χροιά, προκειμένου νά προωθεῖται καί νά χρηματοδοτεῖται.
Ὁ διαλογισμός εἶναι ἀντίθετος μέ τή χριστιανική μας πίστη γιατί προσπαθεῖ νά πείσει τόν ἄνθρωπο, ὅπως τότε ὁ “ὄφις”, ὅτι μπορεῖ νά γίνει ὁ ἴδιος θεός, ἀρκεῖ νά ἐνεργοποιήσει τίς κρυμμένες δυνάμεις πού βρίσκονται μέσα του.

Τεχνική τοῦ διαλογισμοῦ :
“Κάθεσαι ἄνετα, κατά προτίμηση σέ κάποια γιογκική στάση, μέ κλειστά τά μάτια.”
Ὑπάρχουν πολλά εἴδη διαλογισμοῦ. Κάποια εἴδη χρησιμοποιοῦν ἔντονη φαντασία καί συγκέντρωση ἤ ὁραματισμό, ἐνῶ κάποια ἄλλα εἴδη χρησιμοποιοῦν ἐπανάληψη λέξεων ἤ φράσεων (μάντρας) (1), πού ὡς ἐπί τό πλεῖστον ἀποτελοῦν ἐπικλήσεις ἤ προσευχές σέ Ἰνδουϊστικές θεότητες.

Ἕνα ἀπό τά εἴδη τοῦ διαλογισμοῦ, πού ἔχει ἀρκετή διάδοση, εἶναι ὁ Ὑπερβατικός Διαλογισμός.
Δημιουργός του Υ.Δ εἶναι ὁ ἰνδός Μαχαρίσι Μαχές Γιόγκι, γεννημένος, πιθανόν τό 1918. Δάσκαλός του ἦταν ἕνας ἰνδουιστής μοναχός, ὁ Γκουρού Σβουάμι Μπραχαμανάντα Σαρασβάτι, ὁ ὁποῖος σήμερα τιμᾶται ἀπό τήν κίνηση ὡς θεός διδάσκαλος (Guru Dev).(2)

1.4.1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ἡ ἐκπαίδευση ἀρχίζει μέ μία τελετουργία ἡ ὁποία ὁλοκληρώνεται ἀπό τό δάσκαλο, στή σανσκριτική γλώσσα. Ὁ θρησκευτικός χαρακτήρας τῆς τελετουργίας γίνεται σαφής, ὅταν ὁ μαθητής προτρέπεται στήν διάρκεια τοῦ τελετουργικοῦ μύησης, νά βγάλει τά παπούτσια του καί νά ὑποκλίνεται μπροστά στή φωτογραφία τοῦ Guru Dev (τοῦ γκουρού διδασκάλου τοῦ Μαχαρίσι Μάχες Γιόγκι). Τότε δίνεται στό μαθητή ἀπό τόν δάσκαλο καί τό μάντραμ, μία συγκεκριμένη, μυστική ἠχητική λέξη, μέ τήν ὁποία ὁ μαθητής πρέπει ἀπό ἐδῶ καί στό ἑξῆς νά διαλογίζεται γιά τουλάχιστον 20 λεπτά 2 φορές τή μέρα.(2)
Αὐτή λοιπόν ἡ λέξη, πού εἶναι προσωπική γιά κάθε μαθητή, συνήθως συσχετίζεται μέ ὀνόματα θεοτήτων στά σανσκριτικά. Στόν πίνακα πού βλέπετε φαίνεται ἡ ἀντιστοιχία τῶν μάντρας μέ τίς ἰνδουϊστικές θεότητες.
Ἕνα χαρακτηριστικό παράδειγμα μάντρα σέ προχωρημένο Υ.Δ εἶναι τό : SHRI AING NAMAH=ΠΡΟΣΚΥΝΩ ΤΗΝ ΣΑΡΑΣΒΑΤΙ ΕΝΔΟΞΗ ΘΕΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ & ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ.(4) Προχωρημένα προγράμματα Υ.Δ ἤ Σεμινάρια Σίντι” (Sidhi), ὑπόσχονται νά κυριαρχήσει ὁλοκληρωτικά ὁ ἄνθρωπος πάνω στούς φυσικούς νόμους. Γιά παράδειγμα, νά μά­θει κάποιος νά πετάει (γιογκικό πέταγμα).(5) Στήν πράξη, βέβαια στά σεμινάρια αὐτά, τό μόνο πού καταφέρνουν οἱ διαλογιζόμενοι, εἶναι νά κάνουν μικρούς πήδους, βρισκόμενοι σέ γιογκική στάση λωτοῦ.

1.4.2. ΤΙ ΥΠΟΣΧΟΝΤΑΙ:
Σέ προσωπικό ἐπίπεδο: πρόληψη καί θεραπεία γιά ἀσθένειες σχετιζόμενες μέ τό στρές, αὔξηση τοῦ IQ (δείκτη νοημοσύνης), εὐτυχία καί ἄλλα!
Σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο: νά σωθεῖ ὁ κόσμος ἀπό πολέμους, τρομοκρατίες καί καταστροφές ἀρκεῖ τό 1% τοῦ πληθυσμοῦ μίας περιοχῆς ἤ χώρας νά κάνει ὁμαδικά Υ.Δ!!! ἤ ἡ τετραγωνική ρίζα τοῦ 1% στήν περίπτωση πού ασκεῖται ὁμαδικά τό πρόγραμμα ΥΔ-Σίντις.(6)
“Μόλις 400 ἄτομα δηλαδή χρειάζονται γιά νά βοηθήσουμε τή χώρα μας νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό παντός εἴδους προβλήματα καί νά ξαναβρεῖ τήν αἴγλη τοῦ παρελθόντος”(6)
Ὁ Υ.Δ, ἀπό τό 1970 ἄρχισε νά προβάλλεται σάν “ἐπιστημονικός”, ἐνῶ παλαιότερα διαφημιζόταν μόνο σάν “Πνευματική Ἀνανεωτική Κίνηση”. Αἰτία αὐτῆς τῆς παρουσίασής του πρός τά ἔξω, ὡς μή θρησκευτικῆς, εἶναι ἡ ἀξίωση γιά κρατικά κονδύλια, καθώς καί ἡ ἀξίωση γιά τήν εἰσαγωγή τοῦ προγράμματος τοῦ Ὑπερβατικοῦ Διαλογισμοῦ στά σχολεῖα καί σέ ἄλλα δημόσια ἱδρύματα. (2)

1.4.3. ΠΩΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΟΝ Υ.Δ. ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
1) Ἔχουν δημιουργήσει ἱδρύματα, τά ὁποῖα ἔχουν αὐτοανακηρύξει ὡς Πανεπιστήμια, ὅπως τό ψευδοπανεπιστήμιο τῆς Ἀϊόβα στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, καί ἀντλοῦν ἀπό ἐκεῖ μελέτες καί συμπεράσματα. Ἐπίσης δημιουργοῦν προγράμματα καί σέ ἐπίσημα πανεπιστήμια, ὅπως ἔγινε καί στό δικό μας Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, πού θά ἀναφέρουμε στή συνέχεια.
2) Προσπαθοῦν νά ἐπιτύχουν δημοσιεύσεις μελετῶν σέ γνωστά περιοδικά καθώς καί σέ ἰατρικά περιοδικά, γιά νά δώσουν τήν ἐντύπωση μίας γενικῆς ἐπιστημονικῆς ἀποδοχῆς.
Τό ὅτι ὁ Υ.Δ. μειώνει ὅπως λένε τά ἐπίπεδα κορτιζόλης καί τό ἄγχος, δέν μᾶς κάνει ἐντύπωση, ἀπό τή στιγμή πού ὁ διαλογιζόμενος χαλαρώνει γιά ἕνα 40λεπτο τή μέρα μέ κλειστά μάτια, μή σκεπτόμενος γιά λίγο τά προβλήματά του. Ἀναρωτιόμαστε ὅμως γιατί θά πρέπει νά μπεῖ σέ ἕνα ξένο θρησκευτικό σύστημα γιά νά χαλαρώσει!
Πρόσφατα ἔχει ξεκινήσει ἕνα πρόγραμμα στούς δήμους τῆς Ἀθήνας τό ὁποῖο θά συνεχίζεται μέχρι καί τόν Ἰούλιο τοῦ 2014,ἀπό τήν Ἰατρική Σχολή τοῦ Ἐθνικοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Μπορεῖ νά τό ἔχετε δεῖ νά διαφημίζεται στούς δήμους σας. Ἔχει τίτλο: «Παρεμβατικό πρόγραμμα μή φαρμακευτικῆς ἀντιμετώπισης τῆς ὑπέρτασης»(7)
Στό πρόγραμμα λοιπόν αὐτό περιλαμβάνεται σάν μέθοδος ἀντιμετώπισης τῆς ὑπέρτασης, στούς ἀνυποψίαστους ἐθελοντές δημότες, ὁ Ὑπερβατικός Διαλογισμός. Ἐπιστημονικά ὑπεύθυνος τοῦ προγράμματος εἶναι ὁ Καθηγητής Παιδιατρικῆς κ. Γεώργιος Χροῦσος.
Ἀξιοσημείωτο εἶναι καί τό γεγονός πώς ἡ Πράξη ἔχει προϋπολογισμό 636.265,98 € καί θά συγχρηματοδοτεῖται ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση (Εὐρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμεῖο) καί ἀπό Ἐθνικούς Πόρους.(7)
Τό 1979 οἱ Americans United (ἕνωση πού ἀγωνίζεται ἐνάντια στήν ἀνάμιξη τῆς ἐκκλησίας στήν κοινωνικό-πολιτική δραστηριότητα τῆς Ἀμερικῆς) καί ἄλλες ὁμάδες κέρδισαν δικαστική ὑπόθεση ἀμφισβητώντας τήν χρήση τοῦ Υ.Δ.(8)
Οἱ «διδάσκαλοι» τοῦ Υ.Δ εἶχαν ἰσχυριστεῖ ὅτι οἱ πεποιθήσεις τους εἶναι μία «ἀληθινή ἐπιστήμη» καί ὄχι θρησκεία.
Τό δικαστήριο ὅμως παρομοίασε τήν προσπάθεια τῆς ἐμφάνισης τοῦ Υ.Δ ὡς ἐπιστήμη σά νά πῆραν μία ἀγελάδα καί νά τῆς ἔβαλαν ταμπέλα πού ἔγραφε «ἄλογο»! (8)

1.4.4. ΣΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟ
Ἔχουν ἀναφερθεῖ βλάβες πού παρουσιάζουν συχνά οἱ διαλογιζόμενοι. Αὐτές εἶναι: ἀπότομη διακοπή συνειδήσεως, προσβολές ἄγχους, δυσκολίες στή μνήμη, ἔλλειψη ὁρίων, ἀνάρμοστα καί ἀσύνδετα συναισθηματικά ξεσπάσματα, μακροχρόνια συναισθηματική ἰσοπέδωση, τινάγματα μυῶν, σπασμοί, ὀπτικές ψευδαισθήσεις κ.ἄ. (9)
Ὁ γκουρού Μουκτανάντα περιγράφει τήν διαλογιστική ἐμπειρία του: «Ἤμουν σέ τρομακτική κατάσταση. Ἡ ἀναπνοή μου ἄλλαξε, ἡ κοιλιά μου γέμιζε μέ ἀέρα, ὅταν εἰσέπνεα ἡ ἀναπνοή κρατιόταν μέσα μου. Τό μυαλό μου εἶχε ἀρρωστήσει ἀπό τό φόβο… Ἄρχισα νά βλέπω μικρά ἀνθρωπάκια καί νά παρακολουθῶ τήν τρέλα μου. Τό σῶμα μου ἄρχισε νά τινάζεται. Τώρα δέν ἤμουν ἐγώ πού διαλογιζόμουν. Ὁ διαλογισμός, μοῦ ἐπιβαλλόταν… Ἔβλεπα τό σῶμα μου νά καίγεται… Μόλις τελείωσαν ὅλα ὀ Μουκτανάντα συμπέρανε ὅτι εἶχε φωτιστεῖ.». Πολλές παρόμοιες μαρτυρίες μᾶς ὁδηγοῦν στό συμπέρασμα ὅτι αὐτό πού στή Δύση συχνά χαρακτηρίζεται ὡς «τρέλα, κατοχή ἀπό πνεύματα ἤ δαιμονοληψία» στήν Ἀνατολή ὁρίζεται ὡς «φωτισμός».(9)
Ὁ διαλογισμός εἶναι πολύ ὕπουλη τεχνική, ἡ ὁποία χρησιμοποιεῖται βοηθητικά σέ πολλές θεραπεῖες καί μεθόδους τῆς Νέας Ἐποχῆς.

1.4.5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ.
(1) ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ. ΓΛΥΚΑ
(2) ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 40
(3) TranceNet: What’s Your Mantra Mean? minet.org/www.trancenet.net/secrets/mantras.shtml
(4) The TM and TM-Sidhi Techniques The TM Techniques – Meditation Information Network As reported in the TM-EX Newsletter, and from other sources
(5)ΝΕΟ ΕΛΛΗΝ: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΔ-ΣΙΝΤΙ neoellhn.blogspot.com
(6) Προχωρημένα Σεμινάρια – Ὁμάδες Δημιουργίας Συνοχῆς tm-gmdo.gr/index.php/creative-groups
(7) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ἀρ. Πρωτοκόλλου : 37266/2013 Ἀθήνα, 05/06 /2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
(8) http://www.egolpion.com/tm_ekpa.el.asp
(9) ¨Γιόγκα καί διαλογισμός: νεοεποχίτικη θρησκευτική πρακτική μέ τό μανδύα τῆς ἄσκησης¨ Τῆς Ἑλένης Ἀνδρουλάκη

Πηγή : http://www.egolpion.net/konstna_enallaktikes.el.aspx

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δώστε μια έγκυρη ηλ. διεύθυνση.
You need to agree with the terms to proceed

LATEST E-MAGAZINES

E-BOOKS